Povinné informace

Povinné informace

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název : Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:

zřizovatel školy: Obec Slavětín, 783 24 Slavětín 11
důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená obcí Slavětín. Poskytuje předškolní vzdělávání.

3. Organizační struktura

  •  statutárním orgánem školy je ředitelka školy, která je jmenována a odvolávána podle školského zákona.
  • složky organizace: mateřská škola, školní výdejna při MŠ

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace, 783 24 Slavětín 41

4.2. Adresa pro osobní návštěvu: Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace, 783 24 Slavětín 41

4.3. Úřední hodiny: pátek : 10:00 – 12:00 hod

4.4. Telefonní číslo : 585 345229

4.5 Adresa internetové stránky: www.naseskolka.tode.cz

4.6 Emailová adresa školy: ms.slavetin@seznam.cz

4.7. ID datové schránky :  mb8kzak

5. Číslo účtu mateřské školy: 181603352/ 0300

6. IČ 750 27 208

7. DIČ CZ-750 27 208

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů:

Dokumenty jsou k dispozici v ředitelně školy i v oddíle dokumenty na webových stránkách školy

8.2. Rozpočet: na webu zřizovatele v ředitelně školy

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: ms.slavetin@seznam.cz  s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v ředitelně školy,

telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Formuláře

Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy případně elektronickou formou, některé jsou k dispozici na webových stránkách školy

13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

14. Předpisy

Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování vše ve znění pozdějších zákonů

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv:

V současné době Mateřská škola Slavětín žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

V současné době Mateřská škola Slavětín žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zpráva Mateřské školy Slavětín, příspěvkové organizace

Poskytnuté informace: Mateřská škola Slavětín zatím nevydala dle zákona 106/1999 Sb. žádné informace.