Koncepce Mateřské školy

Koncepce rozvoje mateřské školy

Filosofií  a  záměrem  naší  mateřské  školy je:

 

– Vhodně doplňovat rodinnou výchovu a společně s ní rozvíjet děti s ohledem na jejich

potřeby, zájmy a nadání tak, aby edukace vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela

fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí a jistoty, pěstovala v dětech zdravé

sebevědomí a sebejistotu, učila děti být samy sebou a zároveň je přizpůsobovala životu s

ostatními dětmi a lidmi.

 

– Celý výchovně vzdělávací program orientovat tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět

kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet a získávaly základy kompetencí

důležitých pro další rozvoj a celoživotní vzdělávání.

 

Oblasti  koncepce  školy:

 1. Oblast vnějších vztahů
 2. Oblast personální
 3. Oblast řízení
 4. Materiální podmínky
 5. Oblast financování školy
 6. Oblast výchovně vzdělávací

 

 1. Oblast vnějších vztahů

– Snažit se o transparentní a otevřenou činnost školy směrem ke zřizovateli, pěstování vzájemné spolupráce a poskytování oboustranných informací

– Činnost mateřské školy postavit na spolupráci s rodiči, jejich aktivnímu přístupu a zájmu

– Spolupracovat s místními organizacemi a okolními mateřskými školami

– Vytvořit vhodné podmínky pro spolupráci se základní školou – zaměřit se na přípravu předškoláků, kvalitně připravovat jejich bezproblémový přechod do ZŠ

– Prezentovat mateřskou školu na veřejnosti – aktualizovat webové stránky, včas informovat o dění v MŠ a plánovaných akcích školy

 

 1. Oblast personální

– Vytvořit kvalitní kolektiv pedagogů a provozních pracovníků

 • Profesní rozvoj pedagogických pracovníků – cílená podpora a plán DVPP s ohledem na ŠVP PV, sledovat a udržet profesní růst pedagogů
 • Pěstování kvalitních a korektních vztahů na pracovišti (tolerance, vstřícnost, důvěra, respektování a otevřenost v názorech, pracovat na základě vymezených a společně vytvořených pravidel, vést zaměstnance ke vzájemné spolupráci)
 • Vytváření vhodných podmínek pro činnost provozních pracovníků

– Podporovat a umožňovat pedagogickou praxi studentům pedagogických škol, fakult

 

 1. Oblast řízení

– Vytvořit vlastní kontrolní systém

 • Pedagogická oblast – hospitační činnost, kontrola pedagogické dokumentace, vytvoření účelných evaluačních nástrojů – např. pravidelné porady, plán práce, aktualizace dokumentace MŠ – směrnice, řády)
 • Ekonomická oblast – kontrola účetních operací, majetku, efektivní čerpání finančních prostředků
 • Provozní a správní oblast – kontrola zajištění a správného fungování školy, majetku, administrace

– Znalost a orientace v současné platné legislativě – aktivně se účastnit DVPP, zpracování organizační struktury školy, aktualizace pracovních náplní zaměstnanců

– Zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy

 

 1. Materiální podmínky

– Účelně nakládat s finančními prostředky a s jejich pomocí zlepšovat estetický vzhled a funkčnost mateřské školy a jejího okolí

– Modernizovat pracovní prostředí učitelek, zlepšovat prostředí provozních pracovníků

– Pravidelně doplňovat didaktický materiál (stavebnice, hry, hračky a knihy)

– Udržovat funkčnost herních sestav na zahradě školy, průběžně je obnovovat, doplňovat nové herní prvky

 

 1. Oblast financování mateřské školy

– Finanční podmínky

 • provozní náklady hrazené zřizovatelem

– cílem je zvýšit nebo alespoň udržet současný stav finančních  prostředků

– každý rok zpracovat analýzu a plán čerpání finančních prostředků

– úspory finančních prostředků na provoz školy převádět po dohodě se zřizovatelem do rezervního fondu a stanovit plán jeho využití

 • mzdové prostředky hrazené z rozpočtu státu

– efektivně hospodařit s rozpočtem

-využít finance k ohodnocení práce konané nad rámec pracovních povinností(odměny)

 

 1. Oblast výchovně – vzdělávací

– Naplňovat ŠVP PV (podmínky a organizace vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání, cíle vzdělávání, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti….)

– Vzdělávání zaměřit jak na obecné věkové potřeby dítěte, tak i na individuální zvláštnosti a možnosti jednotlivých dětí

– Propojit vzdělání se skutečným životem – využívat metodu prožitkového učení, učit děti na základě vlastního poznání, vycházet z dětské zvídavosti a potřeby objevovat, využít přirozený tok dětských myšlenek a nápadů, poskytovat dostatek prostoru pro spontánní aktivity, kreativitu a dětské plány, zajišťovat dětem dostatečnou možnost se  projevovat, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem

– Využívat metodu tvořivé improvizace, resp. pružně a citlivě reagovat na okamžitou situaci, využívat didaktických pomůcek

– Respektovat individualitu dítěte, rovnocenné postavení všech dětí

– Využívat vhodných metod a organizačních forem práce (individuální, skupinové, frontální, kooperativní, projektové, problémové)