Historie Obce

Historie obce

Slavětín je velmi stará slovanská obec, patřící mezi nejstarší obce našeho kraje.
Nachází se v Bouzovské vrchovině – asi 9 km jihozápadně od Litovle. Nejvyšším bodem je kopec Kamenice 489 m n.v.

V letech 1208 – 1232 se objevuje v listinách královský lovčí a olomoucký úředník Slavata, který obdržel tento lesnatý kraj jako odměnu za své služby knížeti.Právě on je považován za osobu, která položila základy dnešní vesnice Slavětín, rozprostírající se v této krajině a zároveň za osobu, jež dala vesnici také jméno. Historicky dochované zmínky o Slavětíně, tehdy ještě německy psané, pocházejí z roku 1260 a 1275. Až po roce 1481 se ustálilo psaní názvu obce v dnešní formě.

V roce 1260 se uvádí jako svědek na jedné z dochovaných listin jistý Jakub ze Slavětína. O patnáct let později je pak muž jménem Vítek ze Slavětína jmenován lovčím na tehdejším hradě Úsově.

Následující léta znamenala pro Slavětín časté střídání majitelů. Byli jimi vesměs drobní zemané, kteří se v držbě střídali až do třicetileté války(1618 – 1648). Po jejím skončení připadla obec do správy vrchnosti vlastnící statek v nedalekých Haňovicích. Pod správou Haňovic pak Slavětín zůstal až do  roku 1850, kdy se Slavětín stává obcí okresu Litovel.

Do roku 1980 byla obec samostatná. Od r. 1980 byla součástí střediskové obce Luká a od roku 1991 je opět samostatnou obcí.

Za nebývalý rozvoj obce koncem 19. století vděčí Slavětín mimo jiné i zdejšímu významnému rodáku Dr. Františku Mathonovi. Ten se narodil v roce 1828. Po absolvování gymnázia v Olomouci studoval nejprve práva a poté filozofii na pražské univerzitě, kde v roce 1854 získal doktorát. V roce 1857 byl jmenován ředitelem nově zřízené brněnské městské reálky, kde působil do roku 1885, kdy byl penzionován. Šlo o výraznou osobnost vlasteneckých spolků Moravy, působil však i jako zemský poslanec. Ve Slavětíně měl letní byt, kam často zajížděl. Zasloužil se v obci o založení školy, hasičského spolku a pošty.

Další významnou osobností rodu byl pak P. Placidus Mathon. Řeholní bratr v benediktýnském klášteře v Rajhradě založil a vedl klášterní tiskárnu v Brně a pracoval také jako redaktor katolických listů. Oba působili jako výrazní propagátoři odkazu sv. Cyrila a Metoděje, a tak se není co divit, že ve svém rodišti nechali vybudovat pozoruhodnou kapli zasvěcenou právě těmto světcům. Stojí na dominantním místě při cestě směrem na Konici a je ve všech směrech pozoruhodná. Osmiboká kaple krytá kopulí byla dokončena v roce 1887. Bratři Mathonové kapli věnovali památce svého otce, který zemřel v roce 1855.

Mezi další památky se pak řadí  litinový kříž v zahradě domu č.1 z roku 1876, kamenný kříž na křižovatce u obecního úřadu z roku 1906, pomník obětem 1.a 2. sv.války před mateřskou školou.

Historie školy

skola1

Pokusy slavětínských občanů postavit si vlastní školu se datují počátkem 70.let 19.století.

Stavba započala  25.4.1876 a ještě téhož roku byla dokončena. Stavbu provedl na náklady obce za  5612 zlatých a 22 krejcarů Josef Brach, stavitel z Loučky. Byla to největší stavba v obci a plně vyhovovala požadavkům vesnické jednotřídky. Slavnostní otevření školy se konalo  28.10.1877.

V roce 1911 byla rozšířena na dvojtřídku. Škola přečkala nelehké období obou světových válek, byla kulturním centrem v obci a pro většinu dětí jediným zdrojem poučení.

V roce1976 došlo k jejímu zrušení a děti začaly dojíždět do ZŠ v Luké.

Adaptací uvolněné školy a bytu byla zbudována mateřská škola, která  6. 9.1976  zahájila svoji činnost a slouží dětem dodnes. Navštěvují ji děti i z okolních vesnic.