Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Soubory ke stažení
Informace o zpracování osobních údajů – MŠ Slavětín

MŠ Slavětín info web (Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů)


 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správce údajů: Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace, 783 24 Slavětín 41

Kontakty na správce : Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace, 783 24 Slavětín 41

telefon:  585 345 229                         email :  ms.slavetin@seznam.cz

 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:  adela.poncova@sms-sluzby.cz,

tel.: 733 527 118

 

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno – naše škola je zpracovává jako správce), máte právo:

 • Dotázat se, zda se zpracovávají a žádat jejich kopii (export). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad (viz.příloha č.1). Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 

 • Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně a požadovat, abychom jejich zpracování omezili

 

 • Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku .

 

 • Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme

(viz.příloha č. 2 – tabulka)

 

 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ms.slavetin@seznam.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

 

 • Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, email s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 

 • Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

 

Příloha č. 1 –  Sazebník úhrad za poskytování informacím

Příloha č. 2 – Agenda ke zpracování osobních údajů

 

 

 

 

 

                               Sazebník úhrad za poskytování informací              příloha č. 1

 

pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679

 

Mateřká škola Slavětín, příspěvková organizace, 783 24 Slavětín 41

stanoví

 

v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

tento sazebník úhrad za poskytování informací:

 

čl. I.

Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
 2. a) jednostranná ………………………………………………………. 2 Kč
 3. b) oboustranná ………………………………………………………. 4 KčZa pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
 4. a) jednostranná ………………………………………………………. 4 Kč
 5. b) oboustranná ……………………………………………………….. 8 Kč

 

 1. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3 Kč

 

 1. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3

při fotografování včetně úpravy k odeslání …………… 5 Kč

 

 1. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie

u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou mateřská škola za pořízení kopie nebo tisku

bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

 

 1. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných mateřskou školou se výše

úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

čl. II.

Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. 1 ks CD ………………………………………………………………. 10 Kč

 

 1. 1 ks DVD ……………………………………………………………. 20 Kč

 

 1. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 

čl. III.

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele

poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací

žadateli uplatňována.

 

čl. IV.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je úhrada za každou započatou hodinu vyhledávání

jedním pracovníkem 250,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude

úhrada dána součtem  doby připadající na každého pracovníka.

 

 1. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání

informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální

kalkulace.

 

 1. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém

dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného

dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení

informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na

anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení,

se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou

sazbou za kopii.

 

čl. V.

Ostatní ustanovení

 1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Do celkové výše 50,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od

podání předchozí žádosti další žádost.

 

 1. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy od úhrady nákladů zcela nebo zčásti

upustit na základě žádosti žadatele.

 

 1. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně mateřské školy v úředních hodinách nebo

převodem na bankovní účet Mateřské školy Slavětín – 181603352/0300

 

 1. Tento sazebník se stanoví na období od 1.5.2022

 

 1. Sazebník byl schválen ředitelkou mateřské školy dne 1.5.2022

 

Ve Slavětíně, dne 1.5.2022

 

Jarmila Kubičková

…………………………………………………………………….

ředitelka  Mateřské školy Slavětín