ŠVP

Obsah  Š V P   pro  předškolní  vzdělávání 

  M a t e ř s k é     š k o l y     S l a v ě t í n


 1. Identifikační  údaje  o mateřské  škole
 2. Obecná charakteristika školy
 3. Podmínky vzdělávání
  1. – Věcné podmínky
  2. – Životospráva
  3. – Psychosociální podmínky
  4. – Organizace
  5. – Řízení mateřské školy
  6. – Personální  a pedagogické zajištění
  7. – Spoluúčast rodičů
  8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných
  10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
 4. Organizace vzdělávání
 5. Charakteristika vzdělávacího programu
  1. – Představení programu
  2. – Vzdělávací cíle, klíčové kompetence
  3. – Formy a metody práce
  4. – Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
  5. – Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let
 6. Vzdělávací obsah
  1. – Vzdělávací oblasti
  2. – Dílčí vzdělávací cíle zohledňující výchovu a vzdělávání dětí do tří let
  3. – Obsah třídního vzdělávacího programu
  4. – Dílčí programy  :
   1. logopedický
   2. školní preventivní
   3. zajištění EVVO
   4. adaptační
   5. rozvoj grafomotoriky
   6. cvičební program – Se Sokolem do života
 7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

Podrobně rozpracovaný ŠVP PV je k dispozici k prostudování v mateřské škole.

T Ř Í D N Í  V Z D Ě L Á V A C Í  P R O G R A M

Svět očima dětí


Tematický blok    : Zase mezi kamarády
Téma :
 • Domečku, kdo v tobě přebývá
 • Moje rodina a kamarádi
 • Ve školce jsme jako doma
 • Cestička k domovu
Tematický blok :  A padá listí
Téma :  
 • Podzim čaruje
 • Dary našich zahrad
 • Malířova paleta
 • Ptáčkové, a co vy ?
 • Zprávy z lesních novin
 • Kamarádi ze dvora
 • Vitamíny z daleka
Tematický blok : Zima  cinká rolničkami
Téma :
 • Z pohádky do pohádky
 • Ledové království
 • Přišel k nám Mikuláš
 • Chystáme se na Vánoce
 • Vánoční už nastal čas

 

Tématický blok : Svět kolem nás
Téma :
 • Co děláme celý den
 • Chystáme se na zápis
 • Z čeho se vyrábí
 • Co k sobě patří
 • Poznáváme rozdíly
 • Moje tělo
 • Jak se oblékáme
 • Vaříme dobroty
 • U nás v kuchyní
Tématický blok : Probouzí se jaro
Téma :
 • Co všechno musí dělat jaro
 • Na tom našem dvoře
 • Hody, hody, doprovody – Velikonoce, tradice
 • Když  jaro  zaťuká
Tématický blok : Je nám krásně na světě
Téma :
 • Ten dělá to a ten zas tohle
 • Cestujeme letem světem
 • Pozor na cestách
 • Překvapení pro maminky
 • Rozkvetlá zahrada
 • Není strom jako strom
Tématický blok : Těšíme se na léto
Téma :
 • Jedeme na výlet do ZOO
 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků
 • Co nám léto přineslo
 • Naše modrá planeta  Země
 • Co všechno už dokážu – malá maturita
 • Hurá na prázdniny