Pravidla otevření

Provoz  Mateřské školy Slavětín  bude obnoven od  18.5.2020

 

v souladu se základními provozními podmínkami, za dodržování epidemiologických opatření a doporučení a za zpřísněných hygienických podmínek

(Manuál MZ a MŠMT pro provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020)

 

Mateřská škola bude otevřena od 6.45 – 16.00 hod. za dodržení těchto pravidel:

 

– dítě bude do MŠ doprovázet POUZE 1 osoba

 

– do MŠ nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat

známým příznakům COVID–19  (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,

jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)

 

– dítě i doprovod bude po cestě do MŠ a při předávání i vyzvedávání dítěte používat VŽDY

krytí nosu a úst ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) a dodržovat doporučené odstupy

2 metry

 

– doprovod dítěte nebude vstupovat do budovy, dítě se bude předávat u vchodu do šatny

 

– MŠ přijme k docházce dítě pouze s „Čestným prohlášením zákonného zástupce o

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“

 

– děti s prokázanými alergiemi musí mít potvrzení od lékaře

 

– rodiče ZVÁŽÍ A ROZHODNOU o docházce dítěte, které patří do rizikové skupiny

(viz body 2 –8 čestného prohlášení) nebo některý z bodů naplňuje jakákoli osoba, která

s dítětem žije ve společné domácnosti

 

– neprodleně po přezutí a převlečení si dítě pod dohledem zaměstnance školy 20 –30 sekund

umyje ruce vodou a tekutým mýdlem

 

– i když děti při pobytu v MŠ nemusí nosit roušky, přesto rodiče dají do skřínky dítěti denně

1 roušku do igelitového sáčku (pro případ podezření na možné příznaky COVID –19 v

kolektivu dětí nebo zaměstnanců). Při výskytu podezření bude kontaktován zákonný

zástupce a okamžitě vyzvedne dítě z MŠ

 

– převážná část pobytu dětí v MŠ bude dle počasí organizována ve venkovních prostorách

 

– pro zajištění pitného režimu (nad rámec doplňkového nápoje ze ŠJ k přesnídávce, obědu a

svačině) si budou děti nosit denně vlastní pití v bezpečně uzavíratelné ½ l plastové láhvi

 

– každé dítě si donese vlastní krabičku papírových kapesníků, ta bude v MŠ dezinfikovaná,

podepsaná a používaná jen daným dítětem

 

– děti nebudou z domu nosit vlastní hračky

(V souvislosti s rozvolňováním epidemiologické situace může dojít k úpravě těchto pravidel.)