Filosofií  a  záměrem  naší  mateřské  školy

je předávat a zprostředkovávat dětem ve spolupráci s rodiči  základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Naším cílem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a při uspokojování individuálních potřeb, možností a zájmů  získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. Celý výchovně vzdělávací program orientujeme  tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet a získávaly  základy kompetencí důležitých pro další rozvoj a celoživotní vzdělávání.

Současná  koncepce  mateřské  školy :

1. Příprava na povinné vzdělávání spočívá v tom, že každému dítěti vytváříme takové podmínky, aby v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo svůj všestranný potenciál a v době, kdy opustí  MŠ disponovalo požadovanými kompetencemi – schopnostmi, dovednostmi a poznatky, které odpovídají jeho možnostem a potřebám.

2. Zabezpečit zdravý rozvoj a prospívání dětí, uspokojovat jejich potřeby a tak jim poskytovat  dobré základy pro budoucí  život a další vzdělávání. Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, zájmy, rozvíjet a učit se jiným tempem. Děti stejného věku dosahují různé úrovně rozvoje, mají rozdílnou osobnostní výbavu i různou zkušenost. Pedagog  respektuje a  bere ohled na dispozice a přirozené rozdíly mezi jednotlivými dětmi .

3. V předškolním vzdělávání klást důraz na dětské prožitky a pocity aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a všemu potřebnému s uspokojením učit, musí se cítit spokojené. To, jak se dítě v MŠ cítí a co zde prožívá, je důležitější, než samotné poznatky, které v tomto věku získává.

4. Krozvíjení a učení dětí využívat jejich vlastní aktivity a činností, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývají.Učí se tím, co sami provádí, co si sami zkusí, v čem se aktivně uplatní. Dítě je ovlivněno vším, čeho se v MŠ účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje. Proto mu poskytujeme příležitosti a možnosti si věci vyzkoušet, experimentovat, aktivně prožívat a samo se rozhodovat.

5.Vzdělávání vést jako činnost přirozenou a nenásilnou. Profesionalita pedagoga spočívá v tom, že sám postupuje cílevědomě a proces vzdělávání staví na vnitřní motivaci dítěte. Jádro předškolního vzdělávání neleží pouze v předem plánovaných řízených činnostech, ale využívá i nečekané vlivy prostředí, vzniklé situace. Dítě je sice pedagogem promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako vnější nátlak, cítí se samostatné a svobodné.

Prostředky  k  dosažení  cíle  :

1. Výchovně vzdělávací program školy
Základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu, rozpracovaného do tématických okruhů. Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností dětí.

2. Klima školy
Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi pedagogy a dětmi, mezi pedagogy a provozními zaměstnanci školy, pedagogy a rodiči a v neposlední řadě i mezi dětmi samotnými. Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí.

3. Organizace školy
Vypracovat organizační řád se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy (Školní řád , Provozní řád …), neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy. Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit.

4. Integrované a talentované děti
Individuálním přístupem, dále formou soutěží a nadstandardní nabídkou podporovat talentované děti. Ve spolupráci s psychologem pečovat o děti se specifickými poruchami učení a chování a o děti s odkladem školní docházky. V logopedickém kroužku věnovat pozornost dětem s vadnou výslovností.

5. Spolupráce rodiny a školy
Prosazovat jednotnou výchovu rodiny a školy – rozvíjet oboustranný tok informací ( rodina–škola) Pravidelně informovat rodiče nejen o jeho dítěti,ale dávat jim základní objektivní informace o škole. Požadovat na rodičích, aby se při rozhovoru s dítětem zajímali o jeho práci ve škole. Při obtížích spolupracovat s učitelkami, případně navštívit odborná pracoviště (PPP…) Připravovat pro rodiče vystoupení dětí, výstavky , další společné akce apod.