Vnitřní řád jídelny-výdejny

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace,  783 24 Slavětín  41

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny

 

1.Ředitel školského zařízení podle § 30 Zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává  tento vnitřní řád, který upravuje

 • a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech zájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení,
 • b) provoz a vnitřní režim školského zařízení,
 • c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 • d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí

 

 1. Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí

 

1.a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení

 Dítě má právo:

 •  na stravování ve školní jídelně – výdejně – odebrání hlavního i doplňkového jídla
 • dítě má všechna práva, která zaručuje Listina lidských práv a svobod
 • na bezpečné prostředí při stravování v mateřské škole, na život ve zdravém životním prostředí
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním a sociálně patologickými jevy
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování  jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny, právo na soukromí )
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život ( právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít vlastním způsobem…)

 Dítě je povinno :

 •  respektovat smluvená pravidla soužití v jídelně – výdejně
 • dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti při stravování

Zákonní zástupci dětí mají právo :

 • na informace o stravování dětí
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se stravování dětí

dále mají právo :

 • požádat o individuální úpravu stravování
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení stravovacího režimu školy
 • projevit jakékoliv připomínky ke stravování učitelce nebo ředitelce školy
 • konzultovat stravovací problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

 Zákonní zástupci dětí jsou povinni :

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy
 • na vyzvání řed.se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na stravování
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro stravování a bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. změny zdravotního stavu…)

dále jsou povinni :

 • ve stanoveném termínu hradit stravné
 • zajistit, aby dítě bylo vhodně  a čistě upraveno
 • prostudovat a dodržovat vnitřní řád školní jídelny- výdejny

Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zaměstnanci MŠ a  zákonnými zástupci dítěte:

 • dodržovat vzájemné zdvořilé, vstřícné a kulturní chování
 • sdělené informace ze strany zákonných zástupců považovat za důvěrné
 • dbát na pravidla hygieny, bezpečnosti a správného stravování

 1. b) Provoz a vnitřní režim školského zařízení

 • strava  pro děti je dovážena v nerezových termonádobách ze školní jídelny při ZŠ Luká
 • doba výdeje nemí překročit 4 hodiny od dohotovení pokrmu
 • při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah jeho stravování. Je-li dítě v době podávání hlavního jídla přítomno ve škole, stravuje se vždy
 • změnu rozsahu stravování je možno uskutečnit vždy od nového měsíce.
 • dítě je přihlášeno ke stravování na základě přihlášky, kterou vyplní zákonný zástupce a poté ji předáme školní jídelně
 • stravování je umožněno i zaměstnancům školy
 • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření  registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 • dětem vyžadujícím speciální stravování – cukrovka, celiakie – jídlo zabezpečuje zákonný zástupce, zaměstnanci školy pouze po konzultaci upravují množství potravy
 • výši úplaty za stravování určuje školní jídelna, která dodává stravu.Ta zodpovídá za dodržování výživových norem a stanovuje finanční limity stravného na den
 • stanovení úplaty za školní stravování dle finančního normativu a věkové skupiny :

2 – 6 let  :     přesnídávka  9,- Kč     oběd 17,- Kč     svačina 8,- Kč

7 -10 let :      přesnídávka  9,- Kč     oběd 19,- Kč     svačina 8,- Kč

 • platby stravného se provádějí hotově v kanceláři vedoucí ŠJ v Luké nebo bankovním převodem na účet ZŠ Luká č. účtu : 188319661/0300, VS je evidenční číslo strávníka
 • vedoucí ŠJ sdělí emailem plátcům částku k uhrazení s provedenými odhláškami za minulý měsíc a ti poté do 5. pracovního dne daného měsíce platbu provedou
 • opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení  řádu mateřské školy a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy
 • odhlašování a přihlašování stravy se provádí do 9.00 hod. den předem, telefonicky na čísle 585345229 . Pokud zákonný zástupce dítě včas neodhlásí, je  povinen stravu zaplatit.
 • první den neplánované nepřítomnosti lze stravu vydat do přinesených nádob
 • vlastní organizace stravování – výdej stravy :

svačina (9.00 hod.- 9.15 hod)  a   přesnídávka (14.45 hod. – 15.00 hod.) děti si stravu berou samy, odnášejí si ji na stoleček a poté se vrací pro pití

oběd (11.45 – 12.30 hod) – p.školnice nalévá polévku, pro hlavní jídlo si děti chodí samy do výdejny, starší děti jedí příborem, mladší lžičkou

Množství jídla si děti berou podle své chuti, mají možnost si přidat. Použité nádobí odkládají na předem dané místo ve výdejně. Pitný režim je zajištěn výběrem různých druhů čajů,vody, šťávy.

 • strava se konzumuje v jídelně školy
 • děti nejsou nuceny ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceny k dojídání, samy si určují množství stravy, kterou bez problémů snědí
 • pracovníci školy vydávají pokyny k zajištění kázně dětí a kulturních stravovacích návyků
 • pedagog.věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel před a po jídle
 • v celém objektu mateřské školy je ZÁKAZ  KOUŘENÍ

1. c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně

        patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 • každá učitelka je  osobně odpovědná za bezpečnost svěřených dětí
 • děti nesmí do mateřské školy nosit :

předměty ohrožující zdraví a bezpečnost – zápalky, nože, špičaté předměty

cenné předměty – řetízky, peníze, drahé hračky

Za tyto přinesené věci mateřská škola nenese odpovědnost.

 • zákonní zástupci dětí zodpovídají za to, co děti mají ve svých skříňkách
 • zákonný zástupce předává dítě do MŠ zdravé – vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
 • při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci dítěte telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče.
 • při jídle děti sedí na židličkách, nehoupají se, aby na sebe nepřevrhly stravu
 • starší děti používají příbor a mladší děti lžičku správným způsobem
 • použité nádobí odkládají na stanovené místo
 • dbát na to, aby podlahy ve všech prostorách školní jídelny-výdejny byly do sucha vytřeny, při nečekaném potřísnění okamžitě provést úklid
 • důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je působení na děti zaměřené na zdravý způsob života
 • děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně k věku a chápání seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování
 • v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí je prováděn monitoring a  screening vztahů mezi dětmi v kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi hned v počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení
 • důležitým prvkem prevence je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školy a mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci dětí

 

1. d) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • po dobu pobytu dítěte v mateřské škole dohlížejí pracovníci školy, aby děti v jídelně – výdejně zacházely šetrně s kuchyňským vybavením a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
 • škodu na majetku školy, kterou dítě úmyslně způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte uhradit nebo zajistit její opravu

2. Závěrečné ustanovení

Aktuální vnitřní řád školní jídelny–výdejny je k dispozici u vstupních dveří do budovy školy